0

Niz

Wikipedia:
– „Јa znam sve!“
Google:
– „Јa imam sve!“
Internet:
– „Bez mene ne možete!“
Kompjuter:
– „Hahaha, svi vi zavisite od meni, a ja od nikome!“
Struja:
– „Jesi li siguran?“
Tesla:
– „Ko tu koga laže?“
Bog:
– „Molim?“
Čak Noris:
– „Šta moliš?!“